28 Hội nghị lần thứ 4 BCH TW (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" [1][1]Bài đăng trên báo Nhân Dân, từ số 14, ngày 26-6-1951 đến số 18, ngày 26-7-1951.

Thursday, March 22, 2012


Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lê Văn Lương là cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, đã cùng Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tấm gương về lòng trung thành với Đảng, tinh thần cách mạng dũng cảm kiên cường, bất khuất trước kẻ thù, đức tính cần, kiệm, liêm, chính và tình thương yêu với cán bộ của đồng chí được toàn Đảng, toàn dân ta thương yêu và kính trọng.

Đồng chí Lê Văn Lương đã từng nhiều năm được Đảng phân công phụ trách công tác tổ chức của Trung ương Đảng, đã có nhiều cống hiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Đồng chí đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng trong các giai đoạn khác nhau của cách mạng Việt Nam.

Bước vào giữa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước yêu cầu của tình hình mới, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 21 đến ngày 23-6-1950 đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Trong Thư gửi Đại hội trù bị (1-1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Đại hội ta là Đại hội kháng chiến. Nhiệm vụ chính trị của Đại hội ta là đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Vậy việc thảo luận cần đặt trọng tâm vào hai việc đó".

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, Đại hội II chính thức đã tiến hành tại bản Khay, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 11 đến 19-2-1951.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo cáo chính trị trước Đại hội. Báo cáo chính trị khẳng định: "Chúng ta phải có một Đảng công khai, tổ chức phù hợp với tình hình thế giới và tình hình trong nước, để lãnh đạo toàn dân đấu tranh cho đến thắng lợi, Đảng đó lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam" [2][2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, H, 2000, tr. 171-174..

Đó là một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức, lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển. Mục đích trước mắt của Đảng Lao động Việt Nam là "đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, tranh lại thống nhất và độc lập hoàn toàn, lãnh đạo toàn dân thực hiện dân chủ mới, xây dựng điều kiện để tiến lên XNXH" [3][3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr. 174-176..

Về tính chất của Đảng, Báo cáo phân tích: "Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam" [4][4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr. 174-176.. Chúng ta vững tin vào thắng lợi vì "Ta có một Đảng to lớn, mạnh mẽ. To lớn, mạnh mẽ là vì có chủ nghĩa Mác - Lênin, vì sự cố gắng không ngừng của toàn thể đảng viên, vì được toàn quân và toàn dân thương yêu tin cậy, ủng hộ" [5][5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr. 174-176.. Báo cáo chính trị đã vạch đường lối và phương hướng phấn đấu cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Tại Đại hội Đảng lần thứ hai, Lê Văn Lương được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được cử là Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, vẫn phụ trách Ban Tổ chức và chỉ đạo Văn phòng Trung ương.

Từ yêu cầu của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, và xuất phát từ cương vị phụ trách Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Lê Văn Lương đã viết bài: "Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng" đăng trên báo Nhân dân để quán triệt nhận thức, tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng về nhiệm vụ mới của công tác xây dựng Đảng.

Hơn 60 năm qua, công tác xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, nhiều thành công, song "đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng" chưa khi nào lại không được quán triệt về tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề. Những nội dung cơ bản của bài báo của đồng chí Lê Văn Lương cho đến nay vẫn còn nhiều giá trị cả về phương diện lý luận và chỉ đạo thực tiễn mà chúng ta cần nghiêm túc nghiên cứu và khai thác sao cho có hiệu quả thiết thực.

Xuất phát từ yêu cầu khách quan của tình hình mới và đặt vấn đề vì sao cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đồng chí khẳng định rõ là: Để xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân và ứng phó kịp thời với tình thế trong nước, ngoài nước, chúng ta phải mau xây dựng một Đảng vững mạnh, chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị, tổ chức để có thể vượt qua mọi khó khăn, đưa kháng chiến đến thắng lợi. Muốn vậy, công tác xây dựng Đảng cần được tiến hành đồng bộ trên cả ba phương diện là xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tổ chức, phải chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giữ vững mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân và phải đặc biệt làm tốt công tác cán bộ.

Theo đó, nội dung bài báo được tác giả cấu trúc thành 6 mục lớn là: Xây dựng tư tưởng, phương châm chủ yếu trong công việc xây dựng Đảng hiện nay; nâng cao ý thức phụng sự Đảng, phụng sự nhân dân; nắm vững lập trường và quan điểm giai cấp; đi đúng đường lối quần chúng của Đảng; nâng cao ý thức tổ chức; phương pháp tiến hành. Có thể thấy, nhà lão thành cách mạng Lê Văn Lương không chỉ đơn thuần có ý thức toàn diện về công tác xây dựng Đảng theo quan điểm của Hồ Chí Minh, mà còn thật sự coi công tác xây dựng Đảng như là khoa học, một nghệ thuật trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam.

Lê Văn Lương cho rằng, nâng cao ý thức phụng sự Đảng và phụng sự nhân dân, trau dồi lập trường và quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, tăng cường ý thức tổ chức là những vấn đề chính trong công tác giáo dục của Đảng ta, cốt làm cho tư tưởng đảng viên được trong sạch.

Trong công tác xây dựng Đảng, còn nhiều vấn đề khác, nhưng nếu ta nắm vững mấy vấn đề chủ chốt mà tiến hành thì những vấn đề kia có thể dễ dàng giải quyết.

Đồng chí Lê Văn Lương đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện nhận thức và hành động lệch lạc, sai lầm trong tổ chức và sinh hoạt Đảng của một số đảng viên và tổ chức Đảng ở cơ sở. Đồng chí phê phán: Có đồng chí cho rằng, đối với mấy vấn đề lý luận "cao xa", phải chờ lúc nào bớt bận công tác mới có thể sưu tầm tài liệu, mở lớp, mở trường nghiên cứu được. Lúc này nhiều việc quá, hãy tạm xếp lại! Như thế là không đúng. Hiện nay, các cấp đang phổ biến nghị quyết Đại hội gồm Tuyên ngôn, Chính cương và Điều lệ Đảng. Đó là cơ hội rất tốt để giáo dục tư tưởng cho đảng viên. Hơn nữa, muốn giáo dục đúng, phải gắn liền nội dung giáo dục với công tác hàng ngày, phải tiến hành giáo dục ngay trong công tác hàng ngày; và công tác giáo dục phải nhằm đúng mục đích nâng cao trình độ đảng viên để cải tiến công tác. Ông nói rõ, một số cán bộ, đảng viên cho rằng kết nạp nhiều đảng viên, gây cơ sở Đảng khắp nơi, sửa đổi lề lối làm việc, kiện toàn cơ quan chỉ đạo các cấp, là toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Như thế là sai lầm, phiến diện.

Thật ra, những công việc đó mới chỉ là một mặt của công tác xây dựng Đảng, mặt xây dựng Đảng về tổ chức. Công tác xây dựng Đảng còn một mặt nữa, trọng yếu hơn, có tính chất quyết định, đó là xây dựng Đảng về tư tưởng.

Kinh nghiệm thực tế cũng chứng tỏ: Trong một Đảng sinh trưởng ở một nước nông nghiệp như Đảng ta, rất dễ có tình trạng tư tưởng phức tạp vì đa số đảng viên là nông dân, tiểu tư sản. Đã vậy, từ trước đến nay, Đảng ta lại ở một hoàn cảnh đấu tranh gay go, gian khổ thiếu điều kiện thuận tiện để trau dồi lý luận. Đảng ta có nhiều đảng viên dũng cảm, hy sinh, hết lòng phục vụ nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, nhưng một bộ phận đảng viên trình độ lý luận thấp kém, lập trường, quan điểm của đảng hiểu còn lờ mờ. Do đó, nhiều khi làm sai đường lối, chính sách Đảng, hoặc có khi chống hẳn chủ trương của Đảng mà không biết. Họ mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa, xa quần chúng, v.v… khá nặng. Đối với những đảng viên đó, nếu chỉ dựa vào những hình thức kỷ luật, bằng những quan hệ tổ chức của Đảng để sửa chữa thì không đủ. Cần phải tiến hành một công tác giáo dục tư tưởng sâu sắc và lâu dài mới được.

Theo Lê Văn Lương, trong việc giáo dục, cải tạo tư tưởng, vấn đề nâng cao ý thức phụng sự Đảng, phụng sự nhân dân là một điểm căn bản, cấp thiết, cần chú ý làm trước hết. Vì đối với mỗi đảng viên, nếu ý thức phụng sự Đảng, phụng sự nhân dân cao, thì nó sẽ gây và phát triển nhiều đức tính tốt khác. Nếu ý thức ấy kém thì nó sẽ đem lại tất cả mọi khuyết điểm, sai lầm.

Liên hệ công tác xây dựng Đảng từ Đại hội II đến Đại hội XI của Đảng là cả một khoảng thời gian dài, lịch sử đã có những thay đổi và biến đổi to lớn. Từ "Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng" đến thực hiện nghị quyết về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho chúng ta thấy tính cấp thiết và yêu cầu ngày càng quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước trên con đường đổi mới.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) xác định: Trong quá trình thực hiện tốt 8 nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên về công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, cần tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay như sau:

Một là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Hai là: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Ba là: Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những khâu quan trọng nhất.

Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt; vấn đề thứ hai và vấn đề thứ ba là vấn đề cấp bách, vừa là giải pháp để thực hiện vấn đề thứ nhất.

Mục tiêu của công tác xây dựng Đảng là: phải tạo được chuyển biến thực sự, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh giữ vững vai trò và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề quan trọng, nhạy cảm ở mọi thời kỳ cách mạng, phải biết vận dụng và phát triển lý luận xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn lãnh đạo đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng và tự hào về Đảng và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, vào những tấm gương như Lê Văn Lương trọn đời vì sự nghiệp của Đảng.


---------------------
Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
[1] Bài đăng trên báo Nhân Dân, từ số 14, ngày 26-6-1951 đến số 18, ngày 26-7-1951.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, H, 2000, tr. 171-174.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr. 174-176.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr. 174-176.
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr. 174-176.


 ✯✯ 
0 nhận xét:

Post a Comment