11 Vận dụng quan điểm của đồng chí Lê Văn Lương trong công tác xây dựng tổ chức Đảng ở Hưng Yên giai đoạn hiện nay

Thursday, March 22, 2012


Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”

Đồng chí Lê Văn Lương hoạt động cách mạng từ khi còn rất trẻ, là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng. Đồng chí đã trải qua lao tù của thực dân gần 15 năm. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đồng chí trở về với đồng chí, đồng bào, tiếp tục hoạt động cách mạng. Đồng chí Lê Văn Lương đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trên các cương vị của mình, đồng chí đều thể hiện sự thận trọng, khéo léo trong xử lý công việc, nhưng kiên định về nguyên tắc Đảng. Năm 1948, khi được bầu bổ sung làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được chỉ định làm Chánh Văn phòng Trung ương, đồng chí là người làm việc bên cạnh Bác Hồ và trong Thường vụ Trung ương cùng với đồng chí Trường Chinh giải quyết các công việc hàng ngày của Đảng. Khi các Ban của Đảng lần lượt ra đời: Đảng vụ (Tổ chức), Kiểm tra, Dân vận, Tài chính, với cương vị Chánh Văn phòng, đồng chí đã chủ động sắp xếp, giúp Trung ương bảo đảm sự vận hành có hiệu quả công việc của Đảng, giữ mối liên hệ giữa Trung ương và các Khu ủy, Tỉnh ủy. Trong thời gian làm Trưởng ban Đảng vụ từ 1948-1950, đồng chí đã giúp Trung ương Đảng soạn thảo Điều lệ Đảng mới, lập danh sách những người ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Bí thư, Bộ Chính trị… góp phần vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ II. Qua các kỳ đại hội Đảng lần thứ III, IV, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm công tác tổ chức như: Phó Ban, rồi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh. Đã phát triển được đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, có hệ thống cơ sở Đảng vững mạnh ở các cấp, các ngành, các địa phương với cơ chế hoạt động ngày càng tiến bộ. Đồng chí đã luôn đi sát cơ sở, đặc biệt chú trọng chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách cán bộ của Đảng. Vì thế, dù trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng khác của Đảng, của Nhà nước, nhưng nhắc đến đồng chí Lê Văn Lương, người ta nghĩ ngay đến một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của Ngành tổ chức Trung ương Đảng.

Trọn đời vì nước, vì dân, vì sự nghiệp của Đảng, đồng chí Lê Văn Lương không chỉ đóng góp cho công tác xây dựng Đảng bằng các hành động cụ thể, mà còn để lại nhiều quan điểm quý giá trên nhiều lĩnh vực: Công tác tư tưởng, chính trị; công tác kiểm tra; công tác dân vận… và đặc biệt là công tác xây dựng tổ chức Đảng. Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, từ ngày 26/6/1951 đến ngày 26/7/1951, trên Báo Nhân dân, đồng chí Lê Văn Lương đã có bài “Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng”. Trong đó, đồng chí đã chỉ rõ, việc xây dựng tư tưởng là “phương châm chủ yếu trong việc xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đồng chí, “…việc kết nạp nhiều đảng viên, gây cơ sở Đảng khắp nơi, sửa đổi lề lối làm việc, kiện toàn cơ quan chỉ đạo các cấp, vv… Thậm chí, có đồng chí coi những công việc đó là toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Như thế là sai lầm” [1][1] “Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng”, NXB Chính trị quốc gia, H.2000, tr.48.. Vì thế, đồng chí nhấn mạnh, trong công tác xây dựng Đảng, “phải lấy việc xây dựng tư tưởng làm phương châm chủ yếu” [2][2] Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Sđd, tr49., gồm: Giáo dục lý luận; Cải tạo tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng. Đồng thời, theo đồng chí, để Đảng thực xứng đáng với vai trò tiền phong lãnh đạo nhân dân còn cần “nâng cao ý thức phụng sự Đảng, phụng sự nhân dân”. Vì, “mục đích của Đảng ta là mưu lợi cho quần chúng nhân dân. Lợi ích của quần chúng nhân dân tức là lợi ích của Đảng. Ngoài lợi ích của quần chúng nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên là hết lòng phụng sự lợi ích của quần chúng nhân dân, lợi ích của Đảng, tuyệt đối phục tùng nghị quyết và kỷ luật của Đảng”. Theo đồng chí, “muốn nâng cao ý thức phục sự Đảng, phụng sự nhân dân cho các đảng viên, Đảng phải chú ý việc giáo dục lý luận. Phải làm cho mỗi đảng viên hiểu rõ vai trò và lực lượng vĩ đại của nhân dân trong sự nghiệp cải tạo xã hội, hiểu rõ con đường phát triển của xã hội, sự thắng lợi tất yếu của cách mạng và những bước đường đấu tranh gay go phải qua để đi đến thắng lợi ấy. Mặt khác, phải làm cho các đảng viên nhận thức vai trò của Đảng, nhận thức sự nghiệp vĩ đại và tiền đồ vẻ vang của Đảng, nhận thức nhiệm vụ mỗi đảng viên phải làm để đưa đến tiền đồ vẻ vang ấy” [3][3] Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Sđd, tr49..

Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đồng chí Lê Văn Lương luôn kiên định lập trường của Đảng và quan điểm về giai cấp. “Hết lòng phụng sự Đảng, phụng sự nhân dân, đó là điểm căn bản đầu tiên về tư tưởng mà mỗi đảng viên cần hiểu thấu để thêm hăng hái, dũng cảm trong công tác. Nhưng muốn phụng sự đúng, cần nắm vững lập trường và thấm nhuần quan điểm giai cấp của Đảng[4][4] Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Sđd, tr54..
Và, “cần giáo dục lập trường quan điểm giai cấp đúng đắn cho toàn thể đảng viên. Việc giáo dục cần phải cụ thể, dựa vào những thí dụ trong công tác hàng ngày của địa phương để chỉ cho đảng viên nhận rõ thế nào là nắm vững lập trường quan điểm giai cấp”. Đặc biệt, trong bài báo nhiều kỳ này, đồng chí Lê Văn Lương đã nêu rõ về vị trí của công tác xây dựng tổ chức Đảng. Để xây dựng Đảng thành một khối đoàn kết thống nhất, tất cả cán bộ đảng viên đều phải đoàn kết, nhất trí, chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của Đảng, phục tùng kỷ luật của Đảng. Theo đồng chí Lê Văn Lương, những hiện tượng “nhìn vào năng lực cá nhân, có khi nhìn vào tuổi đảng hoặc tư cách cá nhân, rồi cố ý hay vô tình lấy đó làm điều kiện phục tùng. Lối phục tùng ấy không đúng, vì đó là phục tùng cá nhân, không phục tùng tổ chức” [5][5] Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Sđd, tr62..

Năm 1974, khi Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III ra Nghị quyết số 225 về công tác cán bộ trong giai đoạn mới, đồng chí Lê Văn Lương, lúc ấy là Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã có bài “Một số quan điểm cơ bản về công tác cán bộ và thi hành Nghị quyết số 225 của Bộ Chính trị”. Các quan điểm về xây dựng tổ chức Đảng của đồng chí Lê Văn Lương càng rõ hơn, sau khi quán triệt những đánh giá của Bộ Chính trị về tư tưởng đội ngũ cán bộ hiện nay và những ưu điểm, khuyết điểm chính trong công tác cán bộ, đồng chí Lê Văn Lương đã chỉ ra những nhiệm vụ công tác cán bộ trong giai đoạn cách mạng thời kỳ đó. Trong đó, “muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng, trước hết cần phải có ý chí kiên cường, tinh thần triệt để cách mạng, đồng thời phải có năng lực đầy đủ”. Kiên định với những quan điểm đã đưa ra từ năm 1951, đồng thời phát triển những quan điểm ấy lên một tầm cao mới, đồng chí Lê Văn Lương đã nêu bật một trong những tính Đảng cộng sản trong công tác tổ chức cán bộ là tính giai cấp: “Đường lối cán bộ của Đảng, hoặc nói đường lối giai cấp trong công tác cán bộ của Đảng, là nhằm xây dựng cho Đảng và Nhà nước ta có một đội ngũ cán bộ, xét về tính chất, là của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, nắm vững quan điểm tư tưởng của chủ nghĩ Mác-Lênin, vừa có quyết tâm, lại vừa có đủ năng lực đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đến toàn thắng” [6][6] Lê Văn Lương: “Một số quan điểm cơ bản về công tác cán bộ và thi hành Nghị quyết số 225 của Bộ Chính trị”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 1- 1974.. Ở thời kỳ này, vấn đề lý lịch của cán bộ, đảng viên vẫn còn là một trong những yếu tố quan trọng để giao công việc cho cán bộ, đảng viên đó. Nhưng đồng chí Lê Văn Lương đã có những quan điểm rất sáng tạo so với giai đoạn ấy. Trong bài, đồng chí nêu rõ: “Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng không có chủ trương phân biệt đối xử theo thành phần xuất thân. Đảng coi họ, về mặt chính trị, đều là người của giai cấp công nhân, hơn thế nữa, là những phần tử ưu tú của giai cấp công nhân”. Với quan điểm đó, đồng chí đã nêu phương châm cơ bản của công tác cán bộ là phải gắn chặt và phục vụ sát đường lối, nhiệm vụ chính trị phải gắn chặt với nhiệm vụ công tác tổ chức. “Trước đây, khi nói đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, ta thường chỉ lo xây dựng từng người một, xem đức, tài, năng lực, phẩm chất ra sao, vv… Bây giờ…, không phải chỉ xây dựng cá nhân, mà còn phải xây dựng từng tập thể, từng tổ chức”. Về ý này, quan điểm của đồng chí Lê Văn Lương đã thể hiện rất rõ: “Có phương án xây dựng bộ máy tổ chức tốt sẽ quyết định việc xây dựng từng người cán bộ được tốt”.

Vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quan điểm về xây dựng tổ chức Đảng của đồng chí Lê Văn Lương, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, trong những năm qua, Đảng bộ Hưng Yên đã tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới; nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương được nâng lên, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Coi trọng nhiệm vụ xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong xã hội. Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội X, XI của Đảng, các nghị quyết và kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy được các cấp ủy tiến hành nghiêm túc, kịp thời, gắn với xây dựng chương trình hành động sát thực, khả thi, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các hoạt động tuyên truyền được duy trì, có chất lượng khá. Đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn và hoạt động tích cực. Tài liệu tuyên truyền, thông tin được phát hành thường xuyên, tăng lượng thông tin và số lượng phát hành. Công tác giáo dục truyền thống được quan tâm, đa dạng hoá bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng giáo dục tốt.

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên thông qua các kỳ sinh hoạt Đảng. Việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, lấy ý kiến nhận xét của tổ chức Đảng và góp ý của nhân dân nơi cư trú được duy trì nề nếp; công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cơ bản được kịp thời.

Tập trung củng cố, phát triển và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng những chủ trương và giải pháp thiết thực. Sớm thực hiện chương trình xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, giải quyết cơ sở đảng yếu kém; nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ tỉnh; tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại cấp xã. Công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cơ quan, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng đảm bảo dân chủ, công khai và thiết thực hơn. Bình quân hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh là 81,42%, số yếu kém giảm còn 0,6%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 71% (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 12,4%), số vi phạm tư cách giảm còn 0,47%. Phát triển đảng viên mới bảo đảm về chất lượng, tăng tỷ lệ là đoàn viên thanh niên, công nhân, trí thức; trung bình hàng năm kết nạp trên 1.500 đảng viên.

Công tác cán bộ được tiến hành đồng bộ các nội dung, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có bước trưởng thành về mọi mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện đúng quy định. Coi trọng xem xét tiêu chuẩn cán bộ trước khi đề bạt.

Công tác kiểm tra được coi trọng, Ủy ban kiểm tra các cấp được kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Góp phần tích cực giáo dục cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa vi phạm, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn sự trong sạch của Đảng, củng cố lòng tin trong Đảng bộ và nhân dân.

Công tác dân vận được quan tâm, đã kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác dân vận, 100% Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm trưởng khối dân vận cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai đạt nhiều kết quả. Nhận thức, trách nhiệm và thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị được nâng lên, có nhiều chuyển biến, cụ thể hoá các nghị quyết, chủ trương của Đảng sát hợp với lòng dân.

Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng tiếp tục được đổi mới, phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo và đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật của các tổ chức trong hệ thống chính trị; dân chủ trong Đảng được phát huy và mở rộng. Phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân; tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Đến cuối năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh…

Công tác xây dựng tổ chức Đảng là một trong những yếu tố để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh đã được Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đề ra trong nhiều kỳ Đại hội. Gần đây nhất, tại Đại hội lần thứ XVII, với mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đồng bộ, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động hội nhập, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh khá trong cả nước”, ngoài việc nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống; Tăng cường công tác dân vận, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền, đoàn thể; Đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trong công tác tổ chức Đảng, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã xác định phương hướng cho nhiệm kỳ của mình là: Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó, tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh, giải quyết kịp thời cơ sở yếu kém, giữ đúng vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, huy động và quy tụ được sức mạnh của địa phương, đơn vị, giải quyết các vấn đề nảy sinh tại cơ sở thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp uỷ thường xuyên quan tâm đến cơ sở đảng, động viên khen thưởng những nơi có thành tích, hướng dẫn giúp đỡ những nơi khó khăn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nơi sai phạm, mất đoàn kết, phong trào yếu kém. Chú trọng thành lập tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Các cơ sở đảng phải nghiêm túc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi ủy, chi bộ, phân công đảng viên đúng người đúng việc, tăng cường quản lý và đánh giá đúng chất lượng đảng viên. Đổi mới công tác đánh giá đúng tổ chức đảng theo hướng coi trọng chất lượng¸ lấy hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu.

Chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên ở nông thôn, ở doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giữ vững lập trường của giai cấp công nhân, tích cực phấn đấu vì lí tưởng của Đảng, có kiến thức và năng lực để làm tròn nhiệm vụ. Làm tốt công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên, trước hết là đoàn thanh niên, quần chúng ưu tú trong công nhân, nông dân, trí thức, phấn đấu mỗi năm kết nạp mới từ 1.500 đến 1.600 đảng viên. Mặt khác thường xuyên xem xét và kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người tha hóa, biến chất không đủ tiêu chuẩn đảng viên bằng các hình thức phù hợp.

Cùng với xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, Đảng bộ Hưng Yên xác định, cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức và cán bộ. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển, khen thưởng kỷ luật và chính sách cán bộ, trong đó công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ phải được quán triệt và thực hiện tốt hơn; bảo đảm tính liên tục, kế thừa, phát triển và trẻ hoá cán bộ theo các quy định của Trung ương. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nêu cao trách nhiệm của tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý cán bộ và vai trò của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Kiên quyết chống biểu hiện cá nhân độc đoán mất dân chủ, cơ hội, né tránh, trì trệ cục bộ trong công tác cán bộ, nhất là ở cơ sở. Thực hiện công khai hoá trong kiểm tra, đánh giá cán bộ, xây dựng cơ chế giám sát của nhân dân. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực và mất đoàn kết kéo dài. Mở rộng và tôn trọng quyền đề cử, ứng cử, bầu cử có số dư theo quy định; thực hiện chế độ đề bạt, bổ nhiệm có thời hạn và có nhiều phương án nhân sự để lựa chọn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn đầu ngành có năng lực và phẩm chất tốt, tương xứng với nhiệm vụ được giao, được quần chúng tín nhiệm. Phấn đấu đến năm 2020: 100% cán bộ diện Tỉnh uỷ quản lý có trình độ chuyên môn từ đại học, lý luận chính trị từ cao cấp trở lên, trong đó có 7-8% thạc sỹ, tiến sỹ; có trình ngoại ngữ, tin học đáp ứng được yêu cầu trong công tác lãnh đạo và quản lý.

Trên đây là tham luận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên “về vận dụng sáng tạo các quan điểm của đồng chí Lê Văn Lương trong công tác xây dựng Đảng ở Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay” nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Rất mong được sự trao đổi của các nhà khoa học, các đồng chí nhằm góp phần làm sáng tỏ các quan điểm của đồng chí Lê Văn Lương trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và việc vận dụng những quan điểm ấy.

---------------------
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Hưng Yên.
[1] “Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng”, NXB Chính trị quốc gia, H.2000, tr.48.
[2] Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Sđd, tr49.
[3] Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Sđd, tr49.
[4] Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Sđd, tr54.
[5] Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Sđd, tr62.
[6] Lê Văn Lương: “Một số quan điểm cơ bản về công tác cán bộ và thi hành Nghị quyết số 225 của Bộ Chính trị”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 1- 1974.


 ✯✯ 
0 nhận xét:

Post a Comment