Tô Hiệu; Bãi Sậy - 2 bài thơ của Đàm Văn Quả

Sunday, September 11, 2011
_ Đàm Văn Quả _
Hội thơ Đường Hà Đông
               TÔ HIỆU

Đảng giao Tô Hiệu đến Sài Gòn
Pháp bắt đi đày sóng Đảo Côn
Vào ngục tôi hồng tu ý chí
ra tù rèn thắm gội tâm hồn
Tái giam mặt sắt đưa chuồng cọp
Lập nguyện gan vàng đối khẩu ngôn
Tranh đấu trong lao đòi lẽ sống
Cây đào Tô Hiệu nẩy hồng son
               BÃI SẬY

"Nhất dạ" đồng lầy, nhất thảo hoang
Độc chen lau sậy, độc cầu ngang
Cỏ gai lắm lưỡi ngăn gian tặc
Rắn quái nhiều răng cắn thú lang
Quản Cọp Xuân Cầu vang đất dội
Văn thân Thắng Lợi động trời vang
Quân Lương bạt vía gươm Quang Phục
Thiện Thuật tài lừng Pháp phải hàng ❧ ❀ ❧ 

Nguồn: Thi Viện

0 nhận xét:

Post a Comment