Các tác phẩm của Nguyễn Gia Cát

Sunday, July 24, 2011

- Các tác phẩm lưu tại VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM - VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM -

Tại trang mạng của Viện nghiên cứu Hán Nôm, mục "Di sản Hán Nôm", phần Tác giả - vần N, trang 2, dòng 158 thấy tác giả Nguyễn Gia Cát có 2 tác phẩm, 1 tác phẩm viết tựa.Di sản Hán Nôm >> Tác giả

223. BI NHU QUẬN CÔNG PHƯƠNG TÍCH LỤC 碑柔郡公芳績錄

Đốc học Hoa Xuyên hầu Nguyễn Gia Cát
阮嘉吉 soạn.
Nam Trung ẩn Sĩ Trương Sĩ Tải
張士載 khảo lược.
In tại Hương Cảng năm 1897.

1 bản in, 24 tr., 18x12.


A. 1778.


2. Đạo dụ tặng Bi Nhu tước Quận công; bài văn bia ở mộ chí tại Gia Định (thành phố Hồ Chí Minh) soạn năm Canh Thân (1800).Di sản Hán Nôm >> Tác giả

1406. HOA TRÌNH THI TẬP /華程詩集

Nguyễn Gia Cát /阮嘉吉 hiệu Địch Hiên / /迪軒 soạn.
Lý Trần Lại
/李陳賴 biên tập.
Lê Lương Thận
/黎良慎 và Nguyễn Du /阮攸 (hiệu Tố Như /素如 ) hiệu duyệt.

1 bản viết, 36 tr. 27 x 16.

A. 2530.
MF. 2003 (A. 2530).
MF. 954 và MF. 2343 (sách mượn của tư nhân).


58 bài thơ của Nguyễn Gia Cát làm trong dịp đi sứ Trung Quốc năm Gia Long ất Sửu (1805), gồm những bài tả cảnh và ghi việc trên đường đi như: buổi sớm xuất phát từ Nhị Hà, trên đường Lạng Sơn, ghi sự thực khi qua cửa quan, lên núi Kim Kê, ghi thắng cảnh ở Nam Ninh, đề đền Mã Viện, qua ghềnh Ngũ Hiểm, lầu Nhạc Dương, đêm đỗ thuyền ở Tầm Châu v. v.


Di sản Hán Nôm >> Tác giả

1497. HOÀNG VIỆT NHẤT THỐNG DƯ ĐỊA CHÍ 皇 越 一 統 輿 地 志

Lê Quang Định
 黎光定, Binh bộ Thượng thư, Mẫn chính Hầu biên soạn năm Gia Long Bính Dần (1860).
Nguyễn Gia Cát
阮嘉吉, Lễ Bộ Tả tham tri, Quì Giang Hầu viết tựa năm Gia Long 5(1806)

1 bản viết (10 T), 1214 tr, 30,4 x 21. 8, 1 biểu, 1 tựa, 1 bạt, 1 phàm lệ, chữ Hán.


Paris. SA. HM. 2192 (1 #-& 10).

Địa lí Việt Nam, gồm: bờ cõi, phong tục, thành thị, đường sá, bến sông, cầu cống, sông núi, thắng cảnh, con người, sản vật.

Xem bản pdf

0 nhận xét:

Post a Comment