Người tù trong phòng giam sơn trắng - Merle L. Pribbenow (Đặng Mi Lộc dịch)

Saturday, August 20, 2011

Người tù trong phòng giam sơn trắng

Merle L. Pribbenow (Đặng Mi Lộc dịch)
Xin nhấp chuột vào mục cần đọc để xem chi tiết

Nguồn:
The Man in the Snow White Cell - MERLE L. PRIBBENOW, CIA.
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol48no1/pdf/v48i1a06p.pdf
TOPTOP

0 nhận xét:

Post a Comment